Az intézményünkben dolgozók innovatív képessége , sokrétű szakmai tudása felkínálta a közösség alkotóműhellyé válásának szükségszerűségét.

 

Lényeges változás történt intézményünk pedagógiai munkájában:

•  A gyakorlati munkában új elméleti ismereteket építettünk be

•  Javult az intézményi közösség pedagógiai,tartalmi munkája, s lényegesebb lett az együttgondolkodás fontossága

 

Partnereink elvárásainak,igényeinek megvalósítása érdekében arra törekszünk, hogy gyermekeinknek olyan képességeit fejlesszük,amelyekkel képesek lesznek újabb ismeretek megszerzésére és ennek birtokában meg tudnak felelni a jövőbeli kihívásoknak.

 

2005 szeptemberében kezdődött az a nagyszabású, több, mint száz nevelési-oktatási intézményt érintő fejlesztési munka,amelynek keretében a pályázat útján nyertes óvodák,iskolák befogadják,kipróbálják,kiegészítik,korrigálják ( a későbbiekben pedig terjesztik) a suliNova közreműködésével kifejlesztett kompetencia alapú programcsomagokat.

Nevelőtestületünk is vállalkozott konzorciumi tagként az óvodai területek tesztelésére Eger városban egyedüliként.

Az óvodai csomag az egész életen át tartó tanulást megalapozó motivációs,játékos készségfejlesztő és az iskolába való átmenetet segítő tevékenységgel kapcsolatos program.

A programcsomag választható,fejleszthető,komplex lehetőséget biztosít a módszertani kultúra megújulására,a gyermekek differenciált fejlesztésére,az egyéni fejlődési ütem figyelembe vételére.

Játékos formában történő komplex fejlesztés.

Minél több tapasztalathoz kell juttatni a gyermeket, élményeket kell átélnie,természetes kíváncsiságát kielégíteni.

 

Legyen mindig levegő, hogy lélegezhess , tűz, hogy melegedhess , víz, hogy ihass
és FÖLD, HOGY ÉLHESSÜNK . (Latin -Amerika)
A négy elem

 

A programcsomag tartalma a négy őselemhez kötődik: levegő,tűz,víz,föld.

Az ajánlás tématerveket tartalmaz, melyeket igyekszünk beilleszteni saját helyi programunkba, illetve a beilleszthetőségét, alkalmazhatóságát véleményezzük,s ezáltal nyeri el végleges formáját a program.

A különböző nevelési területeket komplex formában dolgozza fel,biztosítva annak lehetőségét,hogy az óvoda saját programjának elemeit is beépíthesse,

Ezáltal az óvodánknak megmarad a saját, önálló arculata, a bevált helyi programunk nevelésfilozófiája.

 

Sok használható ötletet kaptunk a témák feldolgozásához, gazdagította módszertárunkat, illetve mi is tudtuk eredeti,használható ötletekkel kiegészíteni,bővíteni a programot.

 

Komoly kihívást jelentett a programban való részvételünk valamennyi kolleganő számára. Mindenki más csoportban kezdte a tesztelő munkát.( kis-középső,nagy, vegyes)

A meglévő tervező munkánkat még alaposabban át kellett gondolnunk, a programcsomag beilleszthetőségét mérlegelni kellett.

 

Előtérbe került,hangsúlyosabbá vált a két óvónő egymás segítése,együttgondolkodása,összhangja.

Mindenképpen hasznosnak ítélem meg a programban való részvételünket, hiszen a kifejlesztett programcsomag a magyar óvodapedagógia megújulását célozza, a kor kihívásainak próbál eleget tenni amellett,hogy a gyökereket,nagyszerű hagyományait megőrzi.

A társadalom, szülők,az intézmények fenntartóinak is igénye, hogy a gyermekekkel jól képzett,korszerű ismeretekkel rendelkező,elhivatott óvodapedagógusok foglakozzanak.

A TIOK intézményekben folyó innovatív munka elengedhetetlen szemléletváltást kíván minden résztvevő pedagógustól.

A pedagógusokat fel kellett készíteni a megismert innovációs program befogadására, adaptálására és a képességfejlesztés integrált megvalósítására.

 

A suliNova Kht . a NFT és a HEFOP 3.1.1 központi intézkedése keretében pedagógus-továbbképzéseket fejlesztett különféle tématerületeken.

Ezek a képzések az ún. TIOK intézmények pedagógusai/vezetői számára nyújtottak segítséget ,támogatást a program megvalósításához.

3 nagy területet foglaltak magukba ezek a képzések:

 

1, Szervezeti és egyéni kompetenciák fejlesztését az intézményekben a pedagógusok körében :

•  Kommunikációs készségfejlesztés

•  Konfliktuskezelés

•  Team munka alapjai

•  Csoportvezetés módszertana

•  Prezentációs technikák

•  Horizontális tanulás

 

2, A vezetőképzés tématerületei:

•  Projekt menedzsment

•  Változásmenedzsment

•  Csapatépítés

•  Korszerű vezetési ismeretek

 

3, A minőségfejlesztéshez szorosan kapcsolódó képzési csomag

•  Minőségügyi alapismeretek

•  Partnerközpontú működés kiépítése, módszertana

•  Minőségirányítási rendszerek kiépítése és működtetése, felülvizsgálata

•  Minőségügyi vezető feladatai

•  Az intézményi önértékelés módszerei

•  Intézményi indikátorrendszer hasznosítása a fejlesztésekben

 

A képzéseken való részvételt a központi program finanszírozta,az utazási költségeket a Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete, mint konzorciumvezető.

A tréning jellegű továbbképzések helyszínei: Pilisborosjenő ,Hotel Aura,Budapest,Hunor szálló. Balatonszemes Oktatási Központ, Esztergom,OKTÁV továbbképző központ.

A képzések jó alkalmat nyújtottak a tapasztalatcserékre, a jó gyakorlatok megbeszélésére, egységes értelmezésre,újszerű,más aspektusból való látásmód kialakítására.

Nevelőtestületünk minden tagja élt a támogatott képzés adta lehetőséggel.

A továbbképzések tréning jellegűek voltak, amelyek megkövetelték az aktív közreműködést.

Jól felkészült és a közben felmerült igényekhez rugalmasan alkalmazkodó trénerek közreműködésével minden képzésen "csapatokká" kovácsolódtak a résztvevők.

Ezek a tréningek a TIOK- ról, a kísérletben résztvevőkről, a programról, a követhetőségről,a fenntarthatóságról, a mérésekről,összegzésekről, a GYAKORLATRÓL szóltak.

Rendkívül fontosnak tartottuk a tréningeken való részvételt, hiszen magáról a program-csomagról, a szakmáról közvetlen információkat cserélhettünk az ország más régióiban dolgozókkal.

A nagyszámú képzéseken való részvételt monitoring vizsgálat követte, ahol a szerzett ismeretek beépítéséről,feldolgozásáról ,a szervezetünk fejlődéséről készítettek különféle vizsgálódásokat.

Véleményünk szerint a programcsomag bevezetéshez, az óvónők módszertani megújulásához nagymértékben hozzájárultak ezek a képzések.

Megújulásra kész nevelőtestületünk sok pedagógiai tapasztalattal, felhalmozott tudásával kezdte a tesztelő munkát.

 

Oszd meg szellemi lényedet azokkal, akik veled úton vannak, közölj annyit amennyit tudsz, és fogadd el,mint valami felséges ajándékot, ami tőlük feléd visszaérkezik" Albert Schweizer

A program tesztelésében résztvevő kolleganők vallomásai az elmúlt időszakról:

Hné Enikő-

 

A programcsomagot nagy érdeklődéssel vártuk, kipróbálása viszont nem ment zökkenőmentesen.

Nagyobb feladatot jelentett, mint gondoltam. Nemcsak a heti, hanem a napi feladatok is átgondoltabb tervezést, szervezést igényeltek. Eleinte időzavarral küzdöttünk, de a továbbiakban sikerült átlátnunk a teendőket.

A gyerekek egy-egy témakörrel kapcsolatban napokig gyűjtötték az anyagot, bevonva a szülőket is. A tudomány számukra elérhető távolságba került, felkeltette érdeklődésüket a hasonló témájú könyvek iránt.

Számomra megújulást, előremutatást adott a felnőtt és gyermekközösségben való munkálkodáshoz.

 

Rné Erika:

 

Egész személyiségem változáson ment keresztül a különböző tréningek által Határozottabbnak , céltudatosabbnak érzem magam,tisztában vagyok képességeimmel és lehetőségeimmel,amiket a gyerekek javára fordíthatok. Szakmai tudásom, az újszerű tanulási technikák által gazdagodott és újabb ismeretek megszerzésére, kipróbálására ösztönöz.

 

V.Enikő

 

A kompetencia alapú óvodai programcsomag kipróbálása során pedagógiai és pszichológiai ismeretek megszerzésére is lehetőség nyílt, amelyek bővítik a meglevő módszertani, szakmai tudást.

Céltudatos, tervezett, hatékony nevelő-oktató munkát tesz lehetővé.

A naprakész tájékozottságot megkívánva ,az önművelés fontosságát tartja szem előtt.

A követő intézmények pedagógusai felkészítése során betekintést nyerhettem a régió óvodáinak működésébe, szakmai kommunikáció kezdődött az intézmények között.

Változatos , tapasztalati úton való ismeretszerzés lehetőségeit kínáljuk óvodásainknak, ami a gyermeki aktivitást,motiváltságot,kíváncsiságot ébren tartja, a kreativitást előtérbe helyezi.

 

Kné.katalin

 

A tesztelésre kapott programcsomagot az első évben vegyes csoportban próbáltuk ki. A kezdeti időben a folyamatosan növekvő létszám(a kicsik befogadása) s az ismeretlentől való "félelem" nehezítette a munkámat. Miután jobban megismerkedtünk a programmal, felfedeztük annak előnyeit, szépségeit, újszerűségét.

A program hozadéka, hogy lehetőséget biztosít a módszertani megújulásra és a differenciált fejlesztésre az egyéni fejlődési ütem figyelembe vételével.

Az eddigi tapasztalat alapján kijelenthetem, hogy pozitív irányba megváltoztatta személyiségemet,s ösztönzőleg hat további fejlődésemre. A szülőktől kapott visszajelzés és támogatás is abban erősített meg, hogy jó úton járunk, s izgatottan várjuk az újabb kihívásokat ( a folytatást)

 

Pné Ági

 

Örömmel vettem tudomásul, hogy részt vehetek a kompetencia alapú programcsomag tesztelésében. Lehetőséget teremtett számomra, hogy szakmai ismereteimet bővítsem, az új pedagógiai irányzatokkal,elképzelésekkel megismerkedhessek.

A csoportban végzett időszakban nemcsak a gyerekek kompetenciáit fejlesztettem, egyes kompetencia területeken én is fejlődtem.

Lehetőséget adott TIOK-os intézményekben dolgozó kollégákkal való tapasztalatcserére, kapcsolatépítésre.

Új szerepkörben is kipróbálhattam magam: mentorálás - amely során próbálom átadni megszerzett tapasztalataimat, megerősíteni a mentorált kollegákat a szakmai megújulásban.

Örülök, hogy részese lehettem egy úttörő munkának.

 

V.Eszter

 

Az óvodai készség és képességfejlesztő program tesztelése próbára tett bennünket abban, hogy mennyire vagyunk fogékonyak az új módszerek, elképzelések befogadására.

Jól hasznosítható szakmai, módszertani ötleteket kaptunk a feldolgozandó ismeretanyag más aspektusból való, innovatív megközelítésére,rendszerezésére.

A részletes foglalkozási tervek érthetően mutatták, mit kell tennünk.

A három szintre kidolgozott képességfejlesztési terv lehetővé tette, hogy minden gyermek átélje a tevékenység sikerének élményét.

 

B.Katalin

 

A programcsomag kipróbálása során a zenevarázs kidolgozása volt számomra a legkülönlegesebb .Éppen ezzel a másságával keltette fel az érdeklődésemet. Ha a komolyzenei művekkel való találkozásnak ez a módja összhangban van az óvónő egyéniségével, belső késztetésével, akkor különleges élményben lehet részük a gyermekeknek a különböző témák feldolgozása során. Számomra, és bízom benne , hogy általam a gyermekekben is sokáig él egy-egy emlékezetes feldolgozás.

 

Vné.Judit.

 

Számomra a programcsomag használata során megélt pedagógiai tapasztalatok sokat jelentenek. Megerősítenek abban, hogy változatos tevékenykedtetéssel új élmények szerzésére és megélésére adhatok lehetőséget óvodásaimnak.

Tág teret ad a pedagógiai-, módszertani szabadság megélésére.

Lehetőséget ad a gyermekek képességszintek, képességfajták szerinti fejlesztésére.

A tesztelés során szakmai elismeréseket élhetek át. Lehetőséget ad és megkívánja az ön-és továbbképzést. A gyermekekkel való tevékeny foglalkozás új tartalmú megközelítésére sarkall. Örömmel tölt el, hogy a szülők pozitív visszacsatolásokat adnak: Sokan velem együtt büszkék, hogy gyermekük részt vesz a program kipróbálásában , formálásában.

 

A dajka egyike a gyermeket nevelő felnőttnek, aki éppúgy, mint az óvodapedagógus magatartásával,teljes lényével,beszédstílusával,öltözködésével hatást gyakorol a kisgyermekre .Ahhoz,hogy a nevelési folyamatban a dajka közvetlenül és tevékenyen részt vehessen, óvodapedagógusainktól megfelelő tájékoztatást kapnak nevelés elképzeléseikről. Tudniuk kell, hogy milyen célok érdekében, hogyan kívánják az óvónők a gyermekcsoportjuk fejlesztését megvalósítani.

A nevelőmunkát közvetlenül segítők életét is megváltoztatta a kompetencia alapú programcsomag bevezetése.

Még nagyobb összhangot kíván meg az óvodapedagógus és a dajka munkája.

A szervezés, időbeosztás és lebonyolítások több időre igényli a csoportban való munkálkodást

 

Szné,Éva

 

" A pedagógusnak új művészetet kell megtanulnia,azt,hogy a gyermek segítőtársa és vezetője legyen és elvezesse őt azokhoz az eszközökhöz,amelyekre akkori fejlődése fokán szüksége van."

Montessori Mária

 

Büszke vagyok arra, hogy nevelőtestületünk a tesztelésre befogadott program megvalósításához szükséges készségekkel rendelkezik,képes megújulni és gyermekeink teljes személyiségének optimális fejlődését segíteni.

Bízom a közös jövőnkben, a hiteles és jó emberekben, a hatékony , elkötelezett és magas színvonalú szakmai munkában.

Reményeink szerint Óvodafejlesztő Központként a programcsomag bevezetésével hozzájárulunk a szakma jó hagyományainak éltetéséhez, szükséges korszerűsítésével segíthetünk a kollégák napi munkájában, segíthetjük az óvodás gyermekek optimális fejlesztését.

Megköszönöm a programhoz nyújtott közös gondolkodást

 

Cselekednünk kell hittel, lelkesedéssel és kitartással, és hinnünk kell abban, hogy lesznek követőink, társaink.