Minőségpolitikánk

 

Jövőképünk:

A Vízimolnár Úti Napköziotthonos Óvoda a jövőben is legyen olyan intézmény, amely nyitott, korszerű az európai színvonalnak megfelelő.

A város nevelési-oktatási intézményei között elismertségre törekszünk színvonalas nevelőmunkánkkal.

A lakótelepen óvodánk a nyugalom, a biztonság szigete legyen a gyerekek számára, esztétikus, jól felszerelt helységeivel és gondozott, mozgásigényt kielégítő játékszerekkel ellátott udvarával.

Óvodánk keresettségét továbbra is meg kívánjuk őrizni. Intézményünk az a biztonságot adó hely legyen, ahol az éppen magára eszmélő gyermek megtalálja önmagát és helyét az őt körülvevő világban. Ahol lehetősége van egyéniségének szabad kibontakoztatására, ugyanakkor szocializálódását segítő kortárskapcsolatok kialakítására.

Ezt segítse a tevékenységre serkentő, derűs hangulatú, a pozitív tulajdonságokat felszínre hozó bizalmi légkör. Manapság, amikor a morális elbizonytalanodás korát éljük, ne hagyjuk utódainkból kiveszni az örök értékekre való fogékonyságot, az erények tiszteletét (igaz, őszinte szeretet; önzetlenség; kölcsönös-tisztelet és megbecsülés; illemtudás; tolerancia; együttérzés, egymás segítése.)

Küldetésnyilatkozat

 

A helyi programunk elnevezése "Összhang" tükrözi a nevelőtestület által vallott közös gondolkodást értékről, gyermekről nevelésről, életről. Tükrözi a gyermek személyiségét középpontba állító nevelőmunkát.

 

A gyermekközpontú óvodai nevelésünk a gyermeki szükségletek szem előtt tartásával egyesíti mindazt, ami a gyermekek számára.

A programunk célja biztosítani a harmonikus személyiség életkorra jellemző tulajdonságainak a kibontakozását és megerősítését.

Tudatosan, tervszerűen alakítani azokat a tulajdonságokat - testi szociális és értelmi képességeket, melyek biztosítják a beilleszkedést és teljesítményt.

Óvodánk a biztonság helye -az a biztonság, amelyet az odahajlás és elfogadás nyújt, a rend biztonsága.

A rend, amelyet a szokások és hagyományok színesítenek.

Ahhoz, hogy az intézményünkben minőségi munka legyen, elengedhetetlen, hogy valamennyi résztvevőnek a gyermek érdekében egymással összhangban, különböző idevonatkozó törvények és rendeletek, határozatok, helyi szabályzók betartása mellett kell munkáját végeznie.

Tevékenységünk szolgálat. Feladatunk a partneri igényekhez igazodva, azokkal együttműködve a pozitív gyermeki személyiség kibontakozását elősegítő értékek átadása.

Óvodásainkkal jól képzett, elhivatott, fejlődésre, megújulásra kész óvónők foglalkoznak.

Garantáljuk, hogy lehetőségeinkhez mérten minden óvodásunk számára a neki megfelelő legjobb nevelést és oktatást biztosítjuk.

A gyerekek érdeke mindenek felett áll. Alapvető követelmény, a kisgyermek emberi méltóságának, jogainak biztosítása az óvodai nevelés teljes eszközrendszerével.

Ami a gyermekek jogaiként fogalmazódik meg, az a pedagógus számára kötelességként jelentkezik.

Az elfogadott nevelési program megvalósítása és a minőségfejlesztésben való közreműködés minden résztvevő számára kötelező feladat, igazi csapatmunkát igényel.

 

A név kötelez és érvényesül minden- napjainkban és számtalan formában megnyilvánul.

 

Ö tletekben gazdag,

S ajátosságainak megfelelően önmegvalósításra képes,

Sz eretet adására és befogadására fogékony, a másságot tisztelő

H agyománytisztelő, de mindig megújulni vágyó,

A lapvetően jóérzésű , becsületes,

N evelési céljaink szerint kiegyensúlyozott, életvidám

G enerációt szeretnénk magunk után tudni!


Minőségcéljaink

 

•  A minőségpolitika végrehajtása érdekében a minőségirányítási rendszer kiépítése és működtetése.

•  Az önkormányzat minőségirányítási programjában az óvodákra meghatározott célokat, elvárásokat, feladatokat teljesíteni.

•  Az óvodánk Helyi Programját, cél és feladatrendszerét, sajátosságait, elvárásait hatékonyan megvalósítani és ezzel az óvodás gyermekek számára biztosítani a minőségileg garantált, fejlődésüket elősegítő óvodai nevelést, ellátást.

•  Hatékonyan működtetni a partnerközpontúságot, a gyerekek, a szülők, az intézmény dolgozói, a fenntartó, ill. más partnereink elvárásainak kielégítésével, színvonalas szolgáltatásainkkal biztosítani az elégedettséget

•  Az óvoda vezetője, az óvodapedagógusok és a technikai dolgozók együttműködő készsége, elkötelezettsége a minőségi munka iránt állandó legyen.