Összhang elnevezésű helyi programunkról:

 

Óvodánk pedagógiai értékei közül első helyen a gondoskodó szeretet áll. Legfontosabb feladat számunkra, hogy a családban megkezdett nevelést folytassuk, kézen fogva nevelgessük és növelgessük a ránk bízottakat.

A családban a feltétel nélküli szeretet a gyermeknevelés vezércsillaga. A SZERETET ABSZOLÚT INGYENES, AZ EGYETLEN JÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZER.

A fentiek folytatása a mi csodálatos feladatunk, e szellemiség hatja át munkánkat, mi is így szeretnénk nevelni a ránk bízottakat.

BOLDOGOK, AKIK BOLDOG SZÜLŐKTŐL SZÜLETTEK. Sajnos gyakori a sérült gyermek, sérült család, ilyenkor a mi feladatunk a hiánypótlás is.

Hogyan közeledjünk feléjük? Szeretettel és egyszerűséggel .

Családi nevelésre alapozva, azt kiegészítve gyermekközpontú óvoda megteremtése, szeretetteljes, tevékenységre ösztönző, élményekre épülő környezet biztosítása a célunk.

A szabadság és korlátozás kellő arányával biztonságot és bizalmat, elfogadást és védelmet nyújtson óvodánk. Arra vállalkozunk, hogy a szülőkkel együtt neveljük, kibontakoztassuk, fejlesszük a ránk bízott gyermekeket. Maximálisan törekszünk az érzelmi biztonságot adó kapcsolatok, az egészséges életmód, az alapvető szokásrendszer megalapozására.

 

Gyermekképünk

Hogy milyen gyerekeket szeretnénk nevelni?

 

Nyugodt, tele van élményekkel, tud nevetni, felfedezni, csodálkozni, természetes kíváncsiság vezérli, erősen kötődik a meséhez, zenéhez, különböző alkotó tevékenységhez.

Szeretettel és bizalommal fordul társaihoz, a felnőttek felé. Kialakult az óvodás tartása, korához képest önálló, környezetében jól eligazodik, jó kapcsolatteremtő képességekkel rendelkezik, az iskolai életre alkalmassá válik.

Mindehhez az egyéni képességek figyelembevétele, a gyermeki játékszabadság tiszteletben-tartása, a másság elfogadása szükséges.

 

Programunk célja:

-Biztosítani a harmonikus személyiség életkorra jellemző tulajdonságainak a kibontakozását és megerősítését.

-Tudatosan, tervszerűen alakítani azokat a (tulajdonságokat) testi, szociális és értelmi képességeket, melyek elősegítik a sikeres iskolai beilleszkedést és teljesítményt.

A fent említett nevelési célok megvalósulása érdekében szeretetteljes, családias légkör domináljon. Óvodánkat a nyugalom, biztonság jellemezze.

Pozitív érzelmekkel teli, elfogadó felnőtt közösség várja a gyermekeket.

 

Az óvónőinknek arra van jogosítványuk és szakértelmük, hogy befogadják és elfogadják a három-hétéves gyerekeket, mindennapjaikat színes játékokkal, szép mesékkel töltsék ki, és segítsenek lerakni alapvető emberi viszonyulások ( az én-megismerés, a másikhoz való viszony, a természeti és emberi környezet iránti megismerési vágy és a transzcendens felé vezető út ) alaköveit.

Az óvónő óv, véd , megerősít, kibontakoztat.

 

Alapelvek munkánk során:

•  A gyermek szükséglete mindenek felett áll

•  A gyermeknek joga van szükségletei kielégítéséhez

•  A gyermeki személyiséget tisztelet,elfogadás,szeretet, megbecsülés kell,hogy övezze

•  Az óvodai nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni képességeinek kibontakoztatását

 

Az óvodai élet tevékenységformái: 

•  Játék

•  Művészeti nevelés

•  Mozgás

•  A környező világ megismerése

•  Munkajellegű tevékenységek

•  Tanulás

 

A differenciált, egyénre szabott nevelés elve alapján tervezzük a képességek és a tehetség fejlesztését szolgáló tevékenységeket , óvodapedagógiai munkánkat

Specifikumok:

•  Informatika az óvodában

•  Ismerkedés az idegen nyelvvel

Célja :

Az információs kultúra és számítógép használatának megismertetésével az esélyegyenlőség lehetőségének megvalósítása, a külső világ tágabb megismerése.

A számítógéppel való ismerkedés szervesen illeszkedik a gyermekek játéktevékenységébe.

Nem különül el, úgy kezeljük, mint bármely más játéktevékenységet.

 

Munkánk során fejleszthetők a különféle részképességek és az akarati tulajdonságok.

A számítógép önmagában kevés, alkotó alkalmazásához jó minőségű "kicsik számára" készített szoftverekre lesz még szükségünk.

Úgy véljük, az óvodában a számítógép nem mindennél előbbre való, de ha lehetőség van

rá, élünk vele. Az eszköz hatékonysága attól függ, hogy a vele dolgozó óvónő milyen tartalommal tölti meg.

Az óvoda nem tanít, csupán egy inger-gazdag környezetet biztosít az egyéni képességek mind tökéletesebb kibontakoztatása érdekében.

 

ISMERKEDÉS AZ IDEGEN NYELVVEL

Célunk:

Az óvodai nevelési programmal egyetértve, a gyermekek életkorának megfelelő válogatással és módszerrel felkelteni a gyermekek figyelmét, fenntartani az érdeklődésüket azzal a céllal, hogy minél tágabb képet alkothassanak az őket körülvevő világról.

A nyelv megszerettetése, az élményszerű idegen nyelvi nevelés sok-sok ötletet, leleményességet, igen gazdag módszertani kultúrát követel az óvónőtől.

Gyermeki tevékenységek szervezése, hagyományaink:

•  Oviszínház

•  Mozgásfejlesztés (Agria Művészeti Iskola)

•  Rendszeres vízhez-szoktatás, úszásoktatás

•  Nyílt napok- bemutatkozás

•  Anyák napi köszöntők

•  Nagyok búcsúztatása

•  Kirándulások szervezése

•  Gyermeknap

•  Iskolalátogatások

•  Nyári tábor Szilvásváradon

•  Közös családi kirándulások

•  Népzenei táncház

•  Családi játszóházak

•  Fejlesztő mozgásterápia