EKVI
Rólunk
Hírek
Kapcsolat
Képtár
Dokumentumtár
Dokumentumtár 2
Szerződések
WebMail
Hiba Bejelentő
Intézményeink
Bölcsődék
Óvodák
Általános Iskolák
Középiskolák
Egyéb Intézmények
Imókő Üdülő
Óvodák
Bervavölgyi Óvoda
Katica Óvoda
Katica Óvoda Eszterlánc Tagóvoda
Ney Ferenc Óvoda
Ney Ferenc Óvoda Farkasvölgyi Tagóvoda
Dr. Hibay Károly Óvoda
Joó János Óvoda
"Ovi-Vár" Óvoda
Szivárvány Óvoda
Gyermeklánc Óvoda
Bölcsődék
Cecey Éva Bölcsőde
Lajosvárosi Bölcsőde
Módszertani Bölcsőde
Semmelweis Bölcsőde

Szivárvány utcai óvoda

Óvodánk jellemzői

Intézményünk a Kertész út 38. szám alatt, a közkedvelt "MATÁV játszótér. közvetlen szomszédságában található. Az épület adottságai miatt férőhelyünk 80 fő, s 4 csoportban foglalkozunk a gyermekekkel. Csoportjaink "tiszta. csoportok, ahová azonos életkorú gyermekek járnak.

A csoportok létszáma maximum 25 fő - aminek nagy pozitívuma, hogy minden gyermek fejlesztésére jut idő, így egyéni képességeiket figyelembe véve, s ahhoz mérten maximálisan fel tudjuk készíteni őket az iskolai életre.

2000 szeptemberétől sikerült kialakítanunk intézményünkben egy tornaszobát, melyet a gyermekekkel gyakran és örömmel használunk.

Udvarunk fejlesztése folyamatosan történik. Igyekszünk úgy alakítani, hogy nyugodt, egészséges és biztonságos, balesetmentes környezetben, az életkori sajátosságokat kielégítő mozgásformák gyakorlására nyújtson lehetőséget.

Nagy örömünkre szolgál az a tény, hogy 2003. január 1.-től intézményünkben kihelyezett logopédiai tagozat működik, így beszédhibás gyermekeink fejlesztése is helyben történik, nem kell a szülőnek a munkahelyéről hiányoznia e miatt.

Óvodaképünk

Egységesen a "Nyitott Óvoda., mely a szűkebb környezet igényeihez igazodva, s azok által befolyásolva, az Óvodai nevelés országos alapprogramjának elveit követve, szakmailag önálló nevelési intézményként, a gyermekek nevelését a családi nevelést kiegészítve vállalja fel.

Nevelőmunkánk megtervezésénél egységes tevékenységrendszerben gondolkodtunk. A tanulást az élet alapvető folyamatának tekintjük, ahol az érés-tanulás és a fejlődés-fejlesztés egymástól elválaszthatatlan, egymást átható folyamatok. A spontán tanulás alapvető formája az óvodában a játék, ezért a pedagógiai értelmezésű tanulást is a játékon keresztül szervezzük.

Tervezéskor alapozunk a gyermekek nagyfokú mozgásigényére, állandó aktivitására, érdeklődésére, tájékozódó, kutató tevékenységére. Programunknak . melyet sajátosságainkat figyelembe véve magunk készítettünk - a "Szivárvány. elnevezést adtuk, mivel nevelőmunkánk sokszínűségére ezt tartjuk a legjellemzőbbnek. Minden kolléganőm gyermek-centrikus, a gyermekek fejlődéséért tenni tudó és akaró ember, akik felelősségteljes munkájának köszönhetően nyugodt, szeretetteljes, családias légkör jellemzi intézményünket.

Jövőképünk

Hisszük, hogy érzelmi biztonságot nyújtó, családias környezetben, óvodásainkra figyelő, nyitott légkörben, a gyermekek személyiségét és képességeit figyelembe vevő, arra építő nevelő-oktató munkát folytathatunk. Törekszünk óvodásaink azon készségeinek kiemelt fejlesztésére, képességeik megalapozására, melyek elengedhetetlenek a zökkenőmentes iskolakezdéshez.
Kívánjuk, hogy közvetett és közvetlen partnereinkkel őszinte, nyílt és együttműködő kapcsolatunk legyen.
Támogató szponzori kapcsolatok kialakítására törekszünk, pályázatokon történő részvétellel és minden egyéb lehetőség megkeresésével kívánjuk tárgyi erőforrásainkat tovább fejleszteni.
Fontosnak tartjuk felkészültségünk, ismereteink folyamatos fejlesztését a szervezet minden tagjára vonatkozóan, a pontos, összehangolt, megértő légkörű csapatmunkát.
Küldetésünk: olyan boldog, kiegyensúlyozott óvodai légkör biztosítása, ahol mindenki jól érzi magát, s óvodásaink önmagukhoz képest maximálisan fejlődnek.

Nevelésfilozófiai elveink, főbb törekvéseink

Programunk kiemelt területei minden más fontos nevelési terület mellett:

  • Anyanyelvi nevelés- illem, szocializáció
  • Környezet megismerése, annak védelmére nevelés
  • Vizuális nevelés

Olyan érzelmi biztonság kialakítására törekszünk, melyben minden gyermek képessé válik intenzív emberi kapcsolatok létrehozására, színes kommunikációra. Nem azt keressük, ami nincs a gyermekben, hanem igyekszünk megtalálni azt, amire építeni lehet, amit fejleszteni kell. Megfelelő szokások, szokásrendszerek kialakításával lehetővé tesszük, hogy óvodásaink harmonikus kapcsolatba kerülhessenek környezetükkel. Megtanítjuk Őket az élőlények tiszteletére, az emberi munka révén létrehozott értékek védelmére, megbecsülésére. Igyekszünk úgy foglalkozni velük, hogy megőrizzék kíváncsiságukat, szeressenek és akarjanak többet tudni, felfedezni, megismerni.

A gyermeket óvodába lépéstől érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes, gondoskodó légkör fogadja. A beszoktatásra különös gondot fordítunk, ahol a gyermek édesanyjával együtt ismerheti meg a közösségbe való beilleszkedést. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy minél hosszabb időn keresztül, fokozatos időcsökkentéssel vegyenek részt a szülők ebben a folyamatban. A beszoktatás ideje alatt a gyermekek kedvenc játékaikat, tárgyaikat, a biztonságérzést fokozó eszközeiket magukkal hozhatják. Lefekvésnél különös gondot fordítunk a személyes kapcsolatra (simogatás, mesélés, altató dúdolás).

Programunk tevékenységformái

Játék: alapvető tevékenység, hiszen a gyermekek a játék útján ismerkednek meg a világgal, a tárgyakkal, azok tulajdonságaival, a valóság jelenségeivel, eseményeivel. Folyamatos napirendünk révén ez a tevékenység az étkezések és a pihenés idejének kivételével az egész nap folyamán jelen van.

Munka jellegű tevékenységek: (önkiszolgálás, később naposi munka, növény-és állatgondozás) Ezeket a tevékenységeket a gyermekek szívesen végzik, hiszen mindig a fejlettségüket és képességeiket szem előtt tartva, fokozatosan végeztetjük velük a tevékenységformákat, eleinte minden játék számukra. Minden olyan munkát elvégezhetnek a gyermekek, amihez kedvük van és testi épségük veszélyeztetése nélkül képesek megvalósítani.

Játékos tanulás

Minden gyermek rendelkezik természetes kíváncsisággal, spontán tanulási vággyal környezete fokozatos megismerésére. Ösztönző körülmények között, az óvoda és az óvónő támogatása és mértéktartó vezetése mellett önmaga is képes, hogy megkeresse az utat az ismeretlen felé.
Nálunk a tanulás nem korlátozódik egy feladatra, a játékba integrálódva az egész nap folyamán jelen van, hiszen a gyermek tevékenységben szerzett tapasztalatainak van igazán értelme.
Nem hagyatkozhatunk azonban kizárólag a játék nyújtotta személyiségfejlesztésre, hanem e mellett irányított tevékenységekkel is lehetővé kell tenni a részképességek fejlesztését.

A szervezett tanulás formái

3-4 évesek számára: Minden játékos ismeretszerző folyamat kötetlen formában történik (zenei nevelés, mese-dramatikus játékok, rajzolás- mintázás-kézimunka, külső világ tevékeny megismerése- környezeti nevelés). Kötött számukra: mozgás, mozgásos játékok heti egy alkalommal.

5-6-7 évesek számára:

  • Kötetlen: mese- dramatikus játékok, ritmikus alkotó- alakító tevékenységek (rajzolás, ragasztás, nyírás, varrás, egyéb kézműves tevékenységek)
  • Kötött: de általában mikro-csoportos formában szervezve:
  • Zenei nevelés, külső világ tevékeny megismerése- környezeti nevelés
  • Matematikai nevelés
  • Mozgás, mozgásos játékok

Alapelvünk a tanulási folyamat értékeléséhez: a gyermekek akkor tudnak önfeledten, boldogan tevékenykedni, ha sok buzdítást, dicséretet, pozitív megerősítést kapnak. A büntetést kerüljük, mert ezzel visszavethetjük a gyermek kíváncsiságát.

Mese- vers- dramatikus játékok

A meleg légkörű, jó hangulatú irodalmi élmény nyújtásán keresztül a gyermekek közel kerülnek egymáshoz, az óvónőhöz, s anyanyelvünkhöz. Felkeltjük irodalmi érdeklődésüket, növeljük műveltségüket, szélesítjük világképüket.
A mesék kezdeményezése minden csoportunkban minden napos tevékenység, a hozzá kapcsolódó szokás kialakításával (pl. gyertyagyújtás, mese "varázslás. ).

Ének-zene, énekes játékok

Ez a tevékenység is beépül óvodásaink mindennapjaiba. Célunk: a zene iránti érdeklődés felkeltése, fenntartása, az éneklés szeretetének elmélyítése, zenei anyanyelv megalapozása.

Mozgás, mozgásos játékok

Feladatunk: óvodásaink szervezetének sokoldalú, arányos fejlesztése, természetes mozgással történő kielégítése, a helyes testtartás kialakítása. Képességeiket fejlesztjük az általuk ismert és kedvelt mozgásos játékokkal, melyek során kialakulnak bennük az iskolakezdéshez elengedhetetlen mozgásformák. Nagyobb óvodásaink számára . a fedett uszoda közelségét kihasználva - egész évben vízhez szoktatást, úszás előkészítést szervezünk szakképzett oktatók segítségével.

Vizuális nevelés: (rajzolás, mintázás, kézimunka)

Célunk: a gyermekek egyéni fejlettségi szintjének megfelelően olyan képi, plasztikai kifejezőkészség birtokába juttatása, mely segítségével a gyermek élmény és fantázia világa láthatóvá válik. 3-4 éves gyermekeink számára a játékidőn belül bármikor lehetőséget biztosítunk rajzolásra, festésre, mintázásra, építésre, az anyagokkal való ismerkedésre.
5-6-7 éves korú gyermekeink részére heti 1-2 alkalommal kötött formában szervezünk rajzoló festő tevékenységet meghatározott témán belül. Kötetlenül a hét minden napján szabadon alkothatnak, rájuk bízva a technika és a téma megválasztását (pl. papír munkák, tépés-nyírás, ragasztás, plasztikai munkák- gyurmázás, agyagozás, textilmunkák- varrás, batikolás, formakép stb.).

A külső világ tevékeny megismerése: környezeti nevelés

Célunk: a gyermekek minél több tapasztalatot szerezzenek az őket körülvevő természeti és társadalmi környezetről, életkoruknak megfelelő szinten.
Tanulják meg segítségünkkel szépnek látni a természetet, hiszen ha megszeretik, vigyázni fognak rá felnőtt korukban is.
Amit csak lehet, igyekszünk óvodásainknak természetes környezetében megmutatni. Ennek érdekében gyakran szervezünk számukra élményszerző sétákat, kirándulásokat, nyáron pedig a nagycsoportosok számára 2-3 napos OVI . tábort.
Mindezek a programok a természet megszerettetése mellett az egészséges életmódnak is elengedhetetlen feltételei.

Matematikai játékok

A matematika legfontosabb alapeleme a játék. Változatos eszközökkel, játékos feladatokkal tesszük lehetővé a gyermekek számára a matematikai fogalmak értelmezését, gondolkodásra késztetjük őket.
Célunk: A minket körülvevő világ mennyiségi, formai, kiterjedésbeli összefüggéseinek felfedeztetése, megtapasztaltatása játékos formában, a gyermekek ötleteihez, igényeihez igazodva, valamint a logikus, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. A játékok megválasztásánál szem előtt tartjuk, hogy azok a gyermekeket cselekvésre ösztönözzék, de képesek legyenek megoldására, ezáltal sikerélményhez juttassák őket.

E tevékenységeken kívül színes programokat szervezünk óvodásaink számára, színészek, bábszínészek rendszeresen látogatják intézményünket a gyermekeknek szóló műsorokkal.
Igény szerint szervezünk számukra játékos gyermektornát, zeneóvodát, szülői igény esetén nem zárkózunk el a játékos, idegen nyelv előkészítő foglalkozások megszervezésétől sem.

A fent leírtak csak szűk kivonatát képezik nevelőmunkánknak.
Részletes nevelési programunkat az intézményben bármikor megtekinthetik.

Eger, 2007-02-24

Felföldiné Szabados Ágnes
óvodavezető