EKVI
Rólunk
Hírek
Kapcsolat
Képtár
Dokumentumtár
Dokumentumtár 2
Szerződések
WebMail
Hiba Bejelentő
Intézményeink
Bölcsődék
Óvodák
Általános Iskolák
Középiskolák
Egyéb Intézmények
Imókő Üdülő
Óvodák
Bervavölgyi Óvoda
Katica Óvoda
Katica Óvoda Eszterlánc Tagóvoda
Ney Ferenc Óvoda
Ney Ferenc Óvoda Farkasvölgyi Tagóvoda
Dr. Hibay Károly Óvoda
Joó János Óvoda
"Ovi-Vár" Óvoda
Szivárvány Óvoda
Gyermeklánc Óvoda
Bölcsődék
Cecey Éva Bölcsőde
Lajosvárosi Bölcsőde
Módszertani Bölcsőde
Semmelweis Bölcsőde

Gyermeklánc Óvoda, Eger Vízimolnár utca 1.

Tel/Fax: 36/410-481
Tel: 06 30/749-5304
E-mail: vizida@chello.hu
Óvodavezető: Szajlainé Szőke Éva

Az Óvoda Weboldala

Bemutatkozás

Óvodánkat 1981-ben adták át a gyermekek szolgálatára. 4 csoportunkban évről-évre közel 100 kisgyermek teljes személyiségének optimális fejlődését igyekszünk segíteni, biztosítani.

Csoportszobáink és a hozzájuk kapcsolódó öltöző-és mosdóhelységek esztétikusak és a 3-6 éves gyermekek igényeihez igazodnak.

Az óvodás gyermekek lételeme a mozgás, ezért fontosnak tartjuk a szabad tér biztosítását mozgásigényük kielégítése érekében.

Ennek színtere a tágas, zöld növényekben gazdag óvodaudvar, valamint büszkeségünk, a minden igényt kielégítő tornaszoba.

9 fős nevelőtestületünk naprakész , új szakmai ismeretekkel és sok éves nevelői tapasztalattal várja a hozzánk érkező kicsiket.


4 csoport Óvodapedagógusok Dajka nénik
Tavasz csoport(középső) Rémikné Erika, Veres Enikő Sándorné Kati néni
Nyár (kiscsoport) Kisgergelyné Kati,Pártosné Ági Oláhné Zsuzsa néni
Ősz ( nagy csoport) Horváthné Enikő,Virágné Judit Szabóné Piroska néni
Tél ( vegyes csoport) Bakonyai Katalin, Veres Eszter Linkecsné Marcsi néni
Király Tímea - Timi néni

Munkánkat öt tapasztalt dajka néni segíti,aki éppúgy, mint az óvodapedagógusok, magatartásukkal,teljes lényükkel,beszédstílusukkal ,öltözködésükkel hatást gyakorolnak a kisgyermekekre.

2006 januárjában a másoktól való előnyös különbözőség jegyében nevet választottunk: Gyermeklánc Óvoda néven várjuk a hozzánk jelentkező kicsiket és nagyokat.

A nevünkhöz kapcsolódó logón a körben összefogódzó gyerekek a közösségi lét fontosságát, az együttes tevékenység örömét szimbolizálják.


Minőségpolitikánk

Jövőképünk:

A Vízimolnár Úti Napköziotthonos Óvoda a jövőben is legyen olyan intézmény, amely nyitott, korszerű az európai színvonalnak megfelelő. A város nevelési-oktatási intézményei között elismertségre törekszünk színvonalas nevelőmunkánkkal. A lakótelepen óvodánk a nyugalom, a biztonság szigete legyen a gyerekek számára, esztétikus, jól felszerelt helységeivel és gondozott, mozgásigényt kielégítő játékszerekkel ellátott udvarával. Óvodánk keresettségét továbbra is meg kívánjuk őrizni. Intézményünk az a biztonságot adó hely legyen, ahol az éppen magára eszmélő gyermek megtalálja önmagát és helyét az őt körülvevő világban. Ahol lehetősége van egyéniségének szabad kibontakoztatására, ugyanakkor szocializálódását segítő kortárskapcsolatok kialakítására. Ezt segítse a tevékenységre serkentő, derűs hangulatú, a pozitív tulajdonságokat felszínre hozó bizalmi légkör. Manapság, amikor a morális elbizonytalanodás korát éljük, ne hagyjuk utódainkból kiveszni az örök értékekre való fogékonyságot, az erények tiszteletét (igaz, őszinte szeretet; önzetlenség; kölcsönös-tisztelet és megbecsülés; illemtudás; tolerancia; együttérzés, egymás segítése.) Küldetésnyilatkozat

A helyi programunk elnevezése "Összhang" tükrözi a nevelőtestület által vallott közös gondolkodást értékről, gyermekről nevelésről, életről. Tükrözi a gyermek személyiségét középpontba állító nevelőmunkát.

A gyermekközpontú óvodai nevelésünk a gyermeki szükségletek szem előtt tartásával egyesíti mindazt, ami jó a gyermekek számára. A programunk célja biztosítani a harmonikus személyiség életkorra jellemző tulajdonságainak a kibontakozását és megerősítését. Tudatosan, tervszerűen alakítani azokat a tulajdonságokat - testi szociális és értelmi képességeket, melyek biztosítják a beilleszkedést és teljesítményt. Óvodánk a biztonság helye -az a biztonság, amelyet az odahajlás és elfogadás nyújt, a rend biztonsága. A rend, amelyet a szokások és hagyományok színesítenek. Ahhoz, hogy az intézményünkben minőségi munka legyen, elengedhetetlen, hogy valamennyi résztvevőnek a gyermek érdekében egymással összhangban, különböző idevonatkozó törvények és rendeletek, határozatok, helyi szabályzók betartása mellett kell munkáját végeznie. Tevékenységünk szolgálat. Feladatunk a partneri igényekhez igazodva, azokkal együttműködve a pozitív gyermeki személyiség kibontakozását elősegítő értékek átadása. Óvodásainkkal jól képzett, elhivatott, fejlődésre, megújulásra kész óvónők foglalkoznak. Garantáljuk, hogy lehetőségeinkhez mérten minden óvodásunk számára a neki megfelelő legjobb nevelést és oktatást biztosítjuk. A gyerekek érdeke mindenek felett áll. Alapvető követelmény, a kisgyermek emberi méltóságának, jogainak biztosítása az óvodai nevelés teljes eszközrendszerével. Ami a gyermekek jogaiként fogalmazódik meg, az a pedagógus számára kötelességként jelentkezik. Az elfogadott nevelési program megvalósítása és a minőségfejlesztésben való közreműködés minden résztvevő számára kötelező feladat, igazi csapatmunkát igényel.

A név kötelez és érvényesül minden- napjainkban és számtalan formában megnyilvánul.

 • Ötletekben gazdag,
 • Sajátosságainak megfelelően önmegvalósításra képes,
 • Szeretet adására és befogadására fogékony, a másságot tisztelő
 • Hagyománytisztelő, de mindig megújulni vágyó,
 • Alapvetően jóérzésű , becsületes,
 • Nevelési céljaink szerint kiegyensúlyozott, életvidám
 • Generációt szeretnénk magunk után tudni!

Minőségcéljaink:

 • A minőségpolitika végrehajtása érdekében a minőségirányítási rendszer kiépítése és működtetése.
 • Az önkormányzat minőségirányítási programjában az óvodákra meghatározott célokat, elvárásokat, feladatokat teljesíteni.
 • Az óvodánk Helyi Programját, cél és feladatrendszerét, sajátosságait, elvárásait hatékonyan megvalósítani és ezzel az óvodás gyermekek számára biztosítani a minőségileg garantált, fejlődésüket elősegítő óvodai nevelést, ellátást.
 • Hatékonyan működtetni a partnerközpontúságot, a gyerekek, a szülők, az intézmény dolgozói, a fenntartó, ill. más partnereink elvárásainak kielégítésével, színvonalas szolgáltatásainkkal biztosítani az elégedettséget
 • Az óvoda vezetője, az óvodapedagógusok és a technikai dolgozók együttműködő készsége, elkötelezettsége a minőségi munka iránt állandó legyen.

Összhang elnevezésű helyi programunkról:

Óvodánk pedagógiai értékei közül első helyen a gondoskodó szeretet áll. Legfontosabb feladat számunkra, hogy a családban megkezdett nevelést folytassuk, kézen fogva nevelgessük és növelgessük a ránk bízottakat. A családban a feltétel nélküli szeretet a gyermeknevelés vezércsillaga. A SZERETET ABSZOLÚT INGYENES, AZ EGYETLEN JÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZER. A fentiek folytatása a mi csodálatos feladatunk, e szellemiség hatja át munkánkat, mi is így szeretnénk nevelni a ránk bízottakat. BOLDOGOK, AKIK BOLDOG SZÜLŐKTŐL SZÜLETTEK. Sajnos gyakori a sérült gyermek, sérült család, ilyenkor a mi feladatunk a hiánypótlás is. Hogyan közeledjünk feléjük? Szeretettel és egyszerűséggel . Családi nevelésre alapozva, azt kiegészítve gyermekközpontú óvoda megteremtése, szeretetteljes, tevékenységre ösztönző, élményekre épülő környezet biztosítása a célunk.

A szabadság és korlátozás kellő arányával biztonságot és bizalmat, elfogadást és védelmet nyújtson óvodánk. Arra vállalkozunk, hogy a szülőkkel együtt neveljük, kibontakoztassuk, fejlesszük a ránk bízott gyermekeket. Maximálisan törekszünk az érzelmi biztonságot adó kapcsolatok, az egészséges életmód, az alapvető szokásrendszer megalapozására.


Gyermekképünk:

Hogy milyen gyerekeket szeretnénk nevelni?

Nyugodt, tele van élményekkel, tud nevetni, felfedezni, csodálkozni, természetes kíváncsiság vezérli, erősen kötődik a meséhez, zenéhez, különböző alkotó tevékenységhez. Szeretettel és bizalommal fordul társaihoz, a felnőttek felé. Kialakult az óvodás tartása, korához képest önálló, környezetében jól eligazodik, jó kapcsolatteremtő képességekkel rendelkezik, az iskolai életre alkalmassá válik. Mindehhez az egyéni képességek figyelembevétele, a gyermeki játékszabadság tiszteletben-tartása, a másság elfogadása szükséges.


Programunk célja:

 • Biztosítani a harmonikus személyiség életkorra jellemző tulajdonságainak a kibontakozását és megerősítését.
 • Tudatosan, tervszerűen alakítani azokat a (tulajdonságokat) testi, szociális és értelmi képességeket, melyek elősegítik a sikeres iskolai beilleszkedést és teljesítményt.
 • A fent említett nevelési célok megvalósulása érdekében szeretetteljes, családias légkör domináljon. Óvodánkat a nyugalom, biztonság jellemezze. Pozitív érzelmekkel teli, elfogadó felnőtt közösség várja a gyermekeket.

Az óvónőinknek arra van jogosítványuk és szakértelmük, hogy befogadják és elfogadják a három-hétéves gyerekeket, mindennapjaikat színes játékokkal, szép mesékkel töltsék ki, és segítsenek lerakni alapvető emberi viszonyulások ( az én-megismerés, a másikhoz való viszony, a természeti és emberi környezet iránti megismerési vágy és a transzcendens felé vezető út ) alaköveit.

Az óvónő óv, véd , megerősít, kibontakoztat.


Alapelvek munkánk során:

 • A gyermek szükséglete mindenek felett áll
 • A gyermeknek joga van szükségletei kielégítéséhez
 • A gyermeki személyiséget tisztelet,elfogadás,szeretet, megbecsülés kell,hogy övezze
 • Az óvodai nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni képességeinek kibontakoztatását

Az óvodai élet tevékenységformái:

 • Játék
 • Művészeti nevelés
 • Mozgás
 • A környező világ megismerése
 • Munkajellegű tevékenységek
 • Tanulás

A differenciált, egyénre szabott nevelés elve alapján tervezzük a képességek és a tehetség fejlesztését szolgáló tevékenységeket , óvodapedagógiai munkánkat


Specifikumok:

 • Informatika az óvodában
 • Ismerkedés az idegen nyelvvel

Informatika az óvodában:

Az információs kultúra és számítógép használatának megismertetésével az esélyegyenlőség lehetőségének megvalósítása, a külső világ tágabb megismerése. A számítógéppel való ismerkedés szervesen illeszkedik a gyermekek játéktevékenységébe. Nem különül el, úgy kezeljük, mint bármely más játéktevékenységet.

Munkánk során fejleszthetők a különféle részképességek és az akarati tulajdonságok. A számítógép önmagában kevés, alkotó alkalmazásához jó minőségű "kicsik számára" készített szoftverekre lesz még szükségünk. Úgy véljük, az óvodában a számítógép nem mindennél előbbre való, de ha lehetőség van rá, élünk vele. Az eszköz hatékonysága attól függ, hogy a vele dolgozó óvónő milyen tartalommal tölti meg. Az óvoda nem tanít, csupán egy inger-gazdag környezetet biztosít az egyéni képességek mind tökéletesebb kibontakoztatása érdekében.


Ismerkedés az idegen nyelvvel:

Célunk:

Az óvodai nevelési programmal egyetértve, a gyermekek életkorának megfelelő válogatással és módszerrel felkelteni a gyermekek figyelmét, fenntartani az érdeklődésüket azzal a céllal, hogy minél tágabb képet alkothassanak az őket körülvevő világról. A nyelv megszerettetése, az élményszerű idegen nyelvi nevelés sok-sok ötletet, leleményességet, igen gazdag módszertani kultúrát követel az óvónőtől.


Gyermeki tevékenységek szervezése, hagyományaink:

 • Oviszínház
 • Mozgásfejlesztés (Agria Művészeti Iskola)
 • Rendszeres vízhez-szoktatás, úszásoktatás
 • Nyílt napok- bemutatkozás
 • Anyák napi köszöntők
 • Nagyok búcsúztatása
 • Kirándulások szervezése
 • Gyermeknap
 • Iskolalátogatások
 • Nyári tábor Szilvásváradon
 • Közös családi kirándulások
 • Népzenei táncház
 • Családi játszóházak
 • Fejlesztő mozgásterápia

TIOK program

Az intézményünkben dolgozók innovatív képessége , sokrétű szakmai tudása felkínálta a közösség alkotóműhellyé válásának szükségszerűségét.

Lényeges változás történt intézményünk pedagógiai munkájában:

 • A gyakorlati munkában új elméleti ismereteket építettünk be
 • Javult az intézményi közösség pedagógiai,tartalmi munkája, s lényegesebb lett az együttgondolkodás fontossága

Partnereink elvárásainak,igényeinek megvalósítása érdekében arra törekszünk, hogy gyermekeinknek olyan képességeit fejlesszük,amelyekkel képesek lesznek újabb ismeretek megszerzésére és ennek birtokában meg tudnak felelni a jövőbeli kihívásoknak.

2005 szeptemberében kezdődött az a nagyszabású, több, mint száz nevelési-oktatási intézményt érintő fejlesztési munka,amelynek keretében a pályázat útján nyertes óvodák,iskolák befogadják,kipróbálják,kiegészítik,korrigálják ( a későbbiekben pedig terjesztik) a suliNova közreműködésével kifejlesztett kompetencia alapú programcsomagokat. Nevelőtestületünk is vállalkozott konzorciumi tagként az óvodai területek tesztelésére Eger városban egyedüliként. Az óvodai csomag az egész életen át tartó tanulást megalapozó motivációs,játékos készségfejlesztő és az iskolába való átmenetet segítő tevékenységgel kapcsolatos program. A programcsomag választható,fejleszthető,komplex lehetőséget biztosít a módszertani kultúra megújulására,a gyermekek differenciált fejlesztésére,az egyéni fejlődési ütem figyelembe vételére. Játékos formában történő komplex fejlesztés. Minél több tapasztalathoz kell juttatni a gyermeket, élményeket kell átélnie,természetes kíváncsiságát kielégíteni.

Legyen mindig levegő, hogy lélegezhess , tűz, hogy melegedhess , víz, hogy ihass és FÖLD, HOGY ÉLHESSÜNK . (Latin -Amerika) A négy elem A programcsomag tartalma a négy őselemhez kötődik: levegő,tűz,víz,föld. Az ajánlás tématerveket tartalmaz, melyeket igyekszünk beilleszteni saját helyi programunkba, illetve a beilleszthetőségét, alkalmazhatóságát véleményezzük,s ezáltal nyeri el végleges formáját a program. A különböző nevelési területeket komplex formában dolgozza fel,biztosítva annak lehetőségét,hogy az óvoda saját programjának elemeit is beépíthesse, Ezáltal az óvodánknak megmarad a saját, önálló arculata, a bevált helyi programunk nevelésfilozófiája.

Sok használható ötletet kaptunk a témák feldolgozásához, gazdagította módszertárunkat, illetve mi is tudtuk eredeti,használható ötletekkel kiegészíteni,bővíteni a programot.

Komoly kihívást jelentett a programban való részvételünk valamennyi kolleganő számára. Mindenki más csoportban kezdte a tesztelő munkát.( kis-középső,nagy, vegyes) A meglévő tervező munkánkat még alaposabban át kellett gondolnunk, a programcsomag beilleszthetőségét mérlegelni kellett.

Előtérbe került,hangsúlyosabbá vált a két óvónő egymás segítése,együttgondolkodása,összhangja. Mindenképpen hasznosnak ítélem meg a programban való részvételünket, hiszen a kifejlesztett programcsomag a magyar óvodapedagógia megújulását célozza, a kor kihívásainak próbál eleget tenni amellett,hogy a gyökereket,nagyszerű hagyományait megőrzi. A társadalom, szülők,az intézmények fenntartóinak is igénye, hogy a gyermekekkel jól képzett,korszerű ismeretekkel rendelkező,elhivatott óvodapedagógusok foglakozzanak. A TIOK intézményekben folyó innovatív munka elengedhetetlen szemléletváltást kíván minden résztvevő pedagógustól. A pedagógusokat fel kellett készíteni a megismert innovációs program befogadására, adaptálására és a képességfejlesztés integrált megvalósítására.

A suliNova Kht . a NFT és a HEFOP 3.1.1 központi intézkedése keretében pedagógus-továbbképzéseket fejlesztett különféle tématerületeken. Ezek a képzések az ún. TIOK intézmények pedagógusai/vezetői számára nyújtottak segítséget ,támogatást a program megvalósításához.


3 nagy területet foglaltak magukba ezek a képzések:

1, Szervezeti és egyéni kompetenciák fejlesztését az intézményekben a pedagógusok körében :

 • Kommunikációs készségfejlesztés
 • Konfliktuskezelés
 • Team munka alapjai
 • Csoportvezetés módszertana
 • Prezentációs technikák
 • Horizontális tanulás

2, A vezetőképzés tématerületei:

 • Projekt menedzsment
 • Változásmenedzsment
 • Csapatépítés
 • Korszerű vezetési ismeretek

3, A minőségfejlesztéshez szorosan kapcsolódó képzési csomag:

 • Minőségügyi alapismeretek
 • Partnerközpontú működés kiépítése, módszertana
 • Minőségirányítási rendszerek kiépítése és működtetése, felülvizsgálata
 • Minőségügyi vezető feladatai
 • Az intézményi önértékelés módszerei
 • Intézményi indikátorrendszer hasznosítása a fejlesztésekben

A képzéseken való részvételt a központi program finanszírozta,az utazási költségeket a Heves Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete, mint konzorciumvezető. A tréning jellegű továbbképzések helyszínei: Pilisborosjenő ,Hotel Aura,Budapest,Hunor szálló. Balatonszemes Oktatási Központ, Esztergom,OKTÁV továbbképző központ. A képzések jó alkalmat nyújtottak a tapasztalatcserékre, a jó gyakorlatok megbeszélésére, egységes értelmezésre,újszerű,más aspektusból való látásmód kialakítására. Nevelőtestületünk minden tagja élt a támogatott képzés adta lehetőséggel. A továbbképzések tréning jellegűek voltak, amelyek megkövetelték az aktív közreműködést. Jól felkészült és a közben felmerült igényekhez rugalmasan alkalmazkodó trénerek közreműködésével minden képzésen "csapatokká" kovácsolódtak a résztvevők. Ezek a tréningek a TIOK- ról, a kísérletben résztvevőkről, a programról, a követhetőségről,a fenntarthatóságról, a mérésekről,összegzésekről, a GYAKORLATRÓL szóltak. Rendkívül fontosnak tartottuk a tréningeken való részvételt, hiszen magáról a program-csomagról, a szakmáról közvetlen információkat cserélhettünk az ország más régióiban dolgozókkal. A nagyszámú képzéseken való részvételt monitoring vizsgálat követte, ahol a szerzett ismeretek beépítéséről,feldolgozásáról ,a szervezetünk fejlődéséről készítettek különféle vizsgálódásokat. Véleményünk szerint a programcsomag bevezetéshez, az óvónők módszertani megújulásához nagymértékben hozzájárultak ezek a képzések. Megújulásra kész nevelőtestületünk sok pedagógiai tapasztalattal, felhalmozott tudásával kezdte a tesztelő munkát.

Oszd meg szellemi lényedet azokkal, akik veled úton vannak, közölj annyit amennyit tudsz, és fogadd el,mint valami felséges ajándékot, ami tőlük feléd visszaérkezik" Albert Schweizer


A program tesztelésében résztvevő kolleganők vallomásai az elmúlt időszakról:

Hné Enikő:

"A programcsomagot nagy érdeklődéssel vártuk, kipróbálása viszont nem ment zökkenőmentesen. Nagyobb feladatot jelentett, mint gondoltam. Nemcsak a heti, hanem a napi feladatok is átgondoltabb tervezést, szervezést igényeltek. Eleinte időzavarral küzdöttünk, de a továbbiakban sikerült átlátnunk a teendőket. A gyerekek egy-egy témakörrel kapcsolatban napokig gyűjtötték az anyagot, bevonva a szülőket is. A tudomány számukra elérhető távolságba került, felkeltette érdeklődésüket a hasonló témájú könyvek iránt. Számomra megújulást, előremutatást adott a felnőtt és gyermekközösségben való munkálkodáshoz."

Rné Erika:

"Egész személyiségem változáson ment keresztül a különböző tréningek által Határozottabbnak , céltudatosabbnak érzem magam,tisztában vagyok képességeimmel és lehetőségeimmel,amiket a gyerekek javára fordíthatok. Szakmai tudásom, az újszerű tanulási technikák által gazdagodott és újabb ismeretek megszerzésére, kipróbálására ösztönöz."

V.Enikő:

"A kompetencia alapú óvodai programcsomag kipróbálása során pedagógiai és pszichológiai ismeretek megszerzésére is lehetőség nyílt, amelyek bővítik a meglevő módszertani, szakmai tudást. Céltudatos, tervezett, hatékony nevelő-oktató munkát tesz lehetővé. A naprakész tájékozottságot megkívánva ,az önművelés fontosságát tartja szem előtt. A követő intézmények pedagógusai felkészítése során betekintést nyerhettem a régió óvodáinak működésébe, szakmai kommunikáció kezdődött az intézmények között. Változatos , tapasztalati úton való ismeretszerzés lehetőségeit kínáljuk óvodásainknak, ami a gyermeki aktivitást,motiváltságot,kíváncsiságot ébren tartja, a kreativitást előtérbe helyezi."

Kné.katalin:

"A tesztelésre kapott programcsomagot az első évben vegyes csoportban próbáltuk ki. A kezdeti időben a folyamatosan növekvő létszám(a kicsik befogadása) s az ismeretlentől való "félelem" nehezítette a munkámat. Miután jobban megismerkedtünk a programmal, felfedeztük annak előnyeit, szépségeit, újszerűségét. A program hozadéka, hogy lehetőséget biztosít a módszertani megújulásra és a differenciált fejlesztésre az egyéni fejlődési ütem figyelembe vételével. Az eddigi tapasztalat alapján kijelenthetem, hogy pozitív irányba megváltoztatta személyiségemet,s ösztönzőleg hat további fejlődésemre. A szülőktől kapott visszajelzés és támogatás is abban erősített meg, hogy jó úton járunk, s izgatottan várjuk az újabb kihívásokat ( a folytatást)"

Pné Ági:

"Örömmel vettem tudomásul, hogy részt vehetek a kompetencia alapú programcsomag tesztelésében. Lehetőséget teremtett számomra, hogy szakmai ismereteimet bővítsem, az új pedagógiai irányzatokkal,elképzelésekkel megismerkedhessek. A csoportban végzett időszakban nemcsak a gyerekek kompetenciáit fejlesztettem, egyes kompetencia területeken én is fejlődtem. Lehetőséget adott TIOK-os intézményekben dolgozó kollégákkal való tapasztalatcserére, kapcsolatépítésre. Új szerepkörben is kipróbálhattam magam: mentorálás - amely során próbálom átadni megszerzett tapasztalataimat, megerősíteni a mentorált kollegákat a szakmai megújulásban. Örülök, hogy részese lehettem egy úttörő munkának."

V.Eszter:

"Az óvodai készség és képességfejlesztő program tesztelése próbára tett bennünket abban, hogy mennyire vagyunk fogékonyak az új módszerek, elképzelések befogadására. Jól hasznosítható szakmai, módszertani ötleteket kaptunk a feldolgozandó ismeretanyag más aspektusból való, innovatív megközelítésére,rendszerezésére. A részletes foglalkozási tervek érthetően mutatták, mit kell tennünk. A három szintre kidolgozott képességfejlesztési terv lehetővé tette, hogy minden gyermek átélje a tevékenység sikerének élményét.

B.Katalin

A programcsomag kipróbálása során a zenevarázs kidolgozása volt számomra a legkülönlegesebb .Éppen ezzel a másságával keltette fel az érdeklődésemet. Ha a komolyzenei művekkel való találkozásnak ez a módja összhangban van az óvónő egyéniségével, belső késztetésével, akkor különleges élményben lehet részük a gyermekeknek a különböző témák feldolgozása során. Számomra, és bízom benne , hogy általam a gyermekekben is sokáig él egy-egy emlékezetes feldolgozás."

Vné.Judit:

"Számomra a programcsomag használata során megélt pedagógiai tapasztalatok sokat jelentenek. Megerősítenek abban, hogy változatos tevékenykedtetéssel új élmények szerzésére és megélésére adhatok lehetőséget óvodásaimnak. Tág teret ad a pedagógiai-, módszertani szabadság megélésére. Lehetőséget ad a gyermekek képességszintek, képességfajták szerinti fejlesztésére. A tesztelés során szakmai elismeréseket élhetek át. Lehetőséget ad és megkívánja az ön-és továbbképzést. A gyermekekkel való tevékeny foglalkozás új tartalmú megközelítésére sarkall. Örömmel tölt el, hogy a szülők pozitív visszacsatolásokat adnak: Sokan velem együtt büszkék, hogy gyermekük részt vesz a program kipróbálásában , formálásában. A dajka egyike a gyermeket nevelő felnőttnek, aki éppúgy, mint az óvodapedagógus magatartásával,teljes lényével,beszédstílusával,öltözködésével hatást gyakorol a kisgyermekre. Ahhoz,hogy a nevelési folyamatban a dajka közvetlenül és tevékenyen részt vehessen, óvodapedagógusainktól megfelelő tájékoztatást kapnak nevelés elképzeléseikről. Tudniuk kell, hogy milyen célok érdekében, hogyan kívánják az óvónők a gyermekcsoportjuk fejlesztését megvalósítani. A nevelőmunkát közvetlenül segítők életét is megváltoztatta a kompetencia alapú programcsomag bevezetése. Még nagyobb összhangot kíván meg az óvodapedagógus és a dajka munkája. A szervezés, időbeosztás és lebonyolítások több időre igényli a csoportban való munkálkodást"

Szné,Éva:

"A pedagógusnak új művészetet kell megtanulnia,azt,hogy a gyermek segítőtársa és vezetője legyen és elvezesse őt azokhoz az eszközökhöz,amelyekre akkori fejlődése fokán szüksége van."

Montessori Mária:

"Büszke vagyok arra, hogy nevelőtestületünk a tesztelésre befogadott program megvalósításához szükséges készségekkel rendelkezik,képes megújulni és gyermekeink teljes személyiségének optimális fejlődését segíteni. Bízom a közös jövőnkben, a hiteles és jó emberekben, a hatékony , elkötelezett és magas színvonalú szakmai munkában. Reményeink szerint Óvodafejlesztő Központként a programcsomag bevezetésével hozzájárulunk a szakma jó hagyományainak éltetéséhez, szükséges korszerűsítésével segíthetünk a kollégák napi munkájában, segíthetjük az óvodás gyermekek optimális fejlesztését. Megköszönöm a programhoz nyújtott közös gondolkodást"

Cselekednünk kell hittel, lelkesedéssel és kitartással, és hinnünk kell abban, hogy lesznek követőink, társaink.