EKVI
Rólunk
Hírek
Kapcsolat
Képtár
Dokumentumtár
Dokumentumtár 2
Szerződések
WebMail
Hiba Bejelentő
Intézményeink
Bölcsődék
Óvodák
Általános Iskolák
Középiskolák
Egyéb Intézmények
Imókő Üdülő
Óvodák
Bervavölgyi Óvoda
Katica Óvoda
Katica Óvoda Eszterlánc Tagóvoda
Ney Ferenc Óvoda
Ney Ferenc Óvoda Farkasvölgyi Tagóvoda
Dr. Hibay Károly Óvoda
Joó János Óvoda
"Ovi-Vár" Óvoda
Szivárvány Óvoda
Gyermeklánc Óvoda
Bölcsődék
Cecey Éva Bölcsőde
Lajosvárosi Bölcsőde
Módszertani Bölcsőde
Semmelweis Bölcsőde

Jogszabályok változása

Portálunkon dr. Horváth István az Egri Városi Közszolgáltatások Intézménye jogtanácsosának segítségével figyelemmel követjük a jogszabályok aktuális változásait, módosításait. Tájékoztatónkban a 2011. év április hónapban kihirdetett jogszabályokról olvashatnak.

. KORMÁNYRENDELETEK, RENDELETEK ÉS MÓDOSÍTÁSAI
1. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Kormányrendeletet módosította a 54/2011. (IV. 7.) Kormányrendelet. A módosítások alapvetően a földgázszállítási működési engedély iránti kérelem tartalmára, mellékleteire, a kérelmezőkre állapítanak meg új szabályokat.

2. A nemzeti erőforrás miniszter 13/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelete az I. kategóriába besorolt zenekarok és énekkarok központi költségvetési támogatás igénybevételének rendjéről. A rendelet az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény, illetve a 2011. évi költségvetésről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 7. számú melléklet 2. pont a) és b) alpontjában meghatározott támogatások igénybevételének rendjét szabályozza a helyi önkormányzatok számára. Az önkormányzatoknak az igényüket 2011. április 15-ig kell beadniuk a MÁK megyei igazgatóságához. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező okiratba foglalt nyilatkozatát a 292/2009. (XII. 19. ) kormányrendelet 113. § (2) bekezdésében foglaltak, illetve NEFMI rendelet 3. § (4) bekezdés a)-i) pontjában meghatározottak szerinti tartalommal.

3. A nyilvános haszonkölcsönzésért a szerzőt megillető díj megállapításához és felosztásához szükséges adatokról, valamint az adatszolgáltatásra kötelezett nyilvános könyvtárakról szóló 14/2011. (IV. 7.) NEFMI rendelet. A rendelet a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezése alapján a törvény 1. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott irodalmi művek kölcsönzésével kapcsolatban ír elő adatszolgáltatást a nyilvános könyvtáraknak.

4. A nemzeti fejlesztési miniszter 12/2011. (IV. 7.) NFM. rendeletével módosította a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendeletet (ESZr.), és az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és hazai termelésű földgáz stb. szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendeletet. Az ESZr. 3/A. § új rendelkezése: „A szolgáltatók által alkalmazandó díjakat- elosztói működési területenkénti bontásban- az éves fogyasztott mennyiség alapján I. és II. árkategóriában a 3. számú melléklet tartalmazza.” A módosító rendelet 1. § (2) bekezdése szerint „Az ESZr. 3. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.” A módosítás teljes terjedelme a 2011. évi MK/37. számában található.

5. A vidékfejlesztési miniszter 26/2011. (IV. 7. ) VM rendelete módosította a Magyar Élemiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendeletet. A Magyar Élemiszerkönyv 1. §-ának (2) bekezdését kiegészítette a módosítás 1. §-a 28-35. pontokkal. Az egész módosítás megtalálható a 2011. évi MK/37. számában.

6. A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Kormányrendelet a 2011. évi MK/38. számában lett kihirdetve itt található. A kártya kibocsátásra jogosultságot csak a Kormányrendelet 13. §-ban foglalt feltételeknek megfelelő az az intézmény lehet, amelyet határozatlan időre, vagy legalább öt év határozott időre az 1993 évi XCVI. törvény 2. § (2) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatóként alakult, amely a vele a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti ugyanazon elismert vagy tényleges vállalatcsoportonként működő gazdasági társasággal együttesen megfelel az alábbi feltételek mindegyikének
a) ügyfelek számára nyitva álló helyiséget tart fenn minden 35000 főnél több lakosú magyarországi településen,
b) az utolsó lezárt üzleti évben legalább 100 000 darab saját kibocsátású bankkártyával rendelkezik,
c) legalább 2 év tapasztalata van az SZJA törvény 71. §-a szerinti béren kívüli juttatások igénybevételére szolgáló elektronikus utalványkártyák kibocsátásában és az általa kibocsátott utalványkártyák száma meghaladta a 25 000 darabot a legutolsó lezárt üzleti év adatai alapján.
A Kormányrendelet 1. § 1. pontjában meghatározott intézmény a kártya kibocsátására jogosult gazdasági társaság. Ettől az intézménytől kell megrendelni a munkáltatónak az elektronikus utalványokat, és azokat az intézménytől általa megrendelt elektronikus utalványkártyán biztosítja a munkavállaló számára. Az utalvány vásárlás és az utalványok rendelkezésre bocsátása a munkavállaló számára egy időben több munkáltatótól is történhet. A munkáltató az SZJA törvény 71. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogcímen juttatott éves támogatást a béren kívüli juttatásokról szóló jogszabály, megállapodás, utasítás vagy szabályzat, nyilatkozat szerint biztosítja.
A munkavállaló közeli hozzátartozói (Ptk.685. § b) pontjában meghatározott és az élettárs) részére is igényelhet kártyát a munkáltatójánál.
A Kormányrendelet 5. § (1) bekezdés a)-l) pontok nevesítik TEÁOR számok szerint azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a kártyával igénybe lehet venni.
A Kormányrendelet részletes szabályai megtalálhatók a 2011. évi MK/38. számában.

7. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19. ) Kormányrendeletet (továbbiakban: Ámr.) módosította az 56/2011. (IV.12.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ámr. m.). A módosító Kormányrendelet az 2011. évi MK/38 számában 10261-10264 oldalon található. Az EKVI és a hozzárendelt önállóan működő Intézményeket közvetlenül érintő módosítás az Ámr. 20. § (2) bekezdés a/ pontját érintette, ennek új szövege: „ a) a költségvetési szerv létrehozásáról szóló jogszabályra történő hivatkozást, ha a költségvetési szerv létrehozásáról jogszabály rendelkezett”.

8. A közalkalmazottak jogállásáról szól 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Kormányrendeletet (továbbiakban: Rendelet) módosította a 60/2011. (IV. 12.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet. m.). A Rendelet. m 1. §-a módosította a Rendelet 2/A. §-át, az új szöveg: „ A munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkaköröket a 2. számú melléklet I-II. pontja, valamint a IV. pont 1-2 alpontja tartalmazza.”. A Rendelet. m 2. §-a a Rendeletet egy új 2/B. § (1)-(2) bekezdéssel egészítette ki. A 2/B. § (1) bekezdésében meghatározza, hogy a 2. számú melléklet IV. pontjában foglalt szociológus, szociálpolitikus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott szakmai gyakorlati idejébe be kell számítani a szociális munkás végzettséggel, szakképesítéssel eltöltött időt is. A 2/B. § (2) bekezdése a gyakornoki idő kikötése alól mentesíti, a 2. számú melléklet IV. pontja szerinti munkakör tekintetében a közalkalmazottat, amennyiben besorolása alapja, jogi szakvizsga, szociális szakvizsga, mérlegképes könyvelői szakképesítés vagy ezzel egyenértékű szakképesítés, okleveles könyvvizsgálói képesítés, doktori fokozat, tudományok kandidátusa cím, a tudományok doktora cím, külföldön szerzett és honosított vagy elismert tudományos fokozat. A Rendelet új 3. § (1)-(3) bekezdése a Magasabb vezető, Vezető fogalmába tartozó beosztások, illetve a beosztásokra adott megbízások feltételei lettek rögzítve. A Rendelet módosított 3/A. § kimondja, hogy a magasabb vezető, vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt és erről a megbízása előtt nyilatkozik. A többi változások közte a mellékletek változásai megtekinthetők a 2011. évi MK/38. számában.

Bajzát Rafael, 2011/04/19 11:35:43 « Vissza